ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Déryné Fesztivál

 1. BEVEZETÉS

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Déryné Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1131 Budapest,

Reitter Ferenc utca 132., cégjegyzékszám: 01-09-351845, adószám: 27281907-2-41,

képviselő: Kis Domonkos Márk ügyvezető) továbbiakban: Szervező) által megrendezett Déryné Fesztivál (továbbiakban: Fesztivál) természetes személy résztvevői (továbbiakban: Látogató) és a Szervező között a Fesztivál kapcsán létre jött jogviszonyt szabályozza.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit mind a Szervező, mind a Látogató a Fesztivál nyitóelőadására szóló jegy (2023. július 19-e 19.00, Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ – Déryné Társulat: Szemet szemért című produkció), Látogató általi megvásárlásával vagy más jogcímen történő megszerzésével (a továbbiakban: jegyvásárlás) a jegyvásárlás időpontjától kezdve kötelező érvényűnek fogadja el. Továbbá a Fesztivál többi napján, melyre a belépés ingyenes a Látogató számára, a Házirendben leírtak szerint kötelező érvényűnek fogadja el.

 1. AZ ÁSZF SZEMÉLYI, TERÜLETI ÉS IDŐBELI HATÁLYA

2.1. Jelen ÁSZF előírásai kiterjednek a Szervezőre és a Látogatóra egyaránt a Fesztivál teljes területén.

2.2. Az ÁSZF hatálya a jegyvásárlástól, illetve a Fesztivál kezdetétől a Fesztivál befejezéséig tartó időtartamra, illetőleg az ezen időtartam alatt keletkező jogokra és kötelezettségekre terjed ki.

2.3. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseiről a Látogatókat teljeskörűen tájékoztatja, a www.derynefesztival.hu weboldalon történő közzététel útján. Mindezen túl a mindenkor hatályos ÁSZF a Fesztivál területén, jól látható helyen is kifüggesztésre kerül.

2.4. A Szervező jogosult az ÁSZF egyoldalú módosításra. Az esetleges módosításokat a Szervező a www.derynefesztival.hu weboldalon köteles feltüntetni. Az ÁSZF módosítása annak weboldalon történt közzétételétől hatályos.

 1.  FESZTIVÁL

3.2. A Szervező, jogosult a programok összetételét saját belátása szerint bármikor módosítani.

3.3. A Szervező köteles a Fesztivál aktuális programtervét minden esetben a www.derynefesztival.hu weboldalon feltüntetni.

3.4.  A Szervező köteles a nyitóelőadásra érvényes jeggyel rendelkező Látogatóknak, valamint a nyitóesten kívüli Fesztivál napokon lehetőséget biztosítani a Fesztiválra történő belépésre és a Fesztivál területén tartózkodásra, amennyiben a Látogató eleget tesz a jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségeinek, és jogait az ÁSZF-ben és a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

 1. LÁTOGATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. A Látogató a Fesztivál biztonságos és szakmailag sikeres lebonyolításának érdekében köteles jelen ÁSZF 4. pontjában taglalt előírásokat betartani.

4.2. A Látogató a nyitóelőadásra szóló jegy megvásárlásával, vagy annak jogszerű megszerzésével, valamint a Fesztivál ingyenesen látogatható napjain a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezően elfogadja. Erről a körülményről a Látogató – illetve további átruházásokkor a további átruházó – köteles a jegy átruházásakor a Látogatót tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.

4.3. A jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek megszegése feljogosítja a Szervezőt a Látogató kitiltására a Fesztivál teljes vagy részleges időtartamára. Ennek keretében Szervező jogosult a Látogatót a Fesztivál területéről a vonatkozó jogszabályok által előírt keretek között és rendben eltávolítani.

4.4. A Látogató a Szervező vagy képviselője felszólítására köteles a jogellenes vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző magatartásával haladéktalanul felhagyni, illetve a Fesztivál területét felszólításra azonnal elhagyni. Abban a nem várt esetben, amennyiben ezen kötelezettségének a Látogató nem tenne eleget, úgy a Szervező jogosult a Fesztivál zavartalan lebonyolítása és a többi Látogató háborítatlan szórakozása érdekében a szükséges intézkedéseket a vonatkozó jogszabályok keretein belül megtenni, illetve adott esetben a rendvédelmi szerveket bevonni.

 • KÖVETENDŐ ELŐÍRÁSOK

5.1.  A Látogató a Fesztivál területére történő belépéskor köteles az ügyeletes biztonsági őrök beléptetési előírásait követni.

5.2. Tilos a Fesztivál területére bármilyen kábítószert, pirotechnikai eszközt, gyúlékony anyagot, fegyvert, szúró-vágó eszközt, testi épségre veszélyes eszközöket (baseballütő, gázspray, gumibot, stb.), alkoholos italt, illetve nem a Fesztivál területén vásárolt élelmiszert, alkoholt gázpalackot, gázégőt, gázmelegítőt ,üveget, PET palackot, esernyőt, 1 m-t meghaladó merev rudat, csövet (pl. zászlórúd), selfie botot, gyúlékony anyagokot, és gyújtó eszközöket, illetve, házi kedvenceket póráz, szájkosár nélkül behozni.

5.3. Tilos alkoholos italok fogyasztása azon Látogatók számára, akik a 18. életévüket nem töltötték be.

5.4.  A Látogatók kötelesek az alapvető magatartási normáknak megfelelni. Ittas, agresszív viselkedés a Fesztivál területén belül és kívül nem megengedett.

5.5.   Látogató tudomásul veszi, hogy a Fesztivál biztosítása érdekében a Fesztivál teljes területén személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személyek (személy- és vagyonőrök) járnak el, akik jogosultságaikat a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben foglalt, illetőleg más kapcsolódó kógens jogszabályi normák által előírt keretek között gyakorolják.

5.6.   A Szervező a Fesztivál területén a Szervezőt a Látogató(k) felróható magatartásából eredően ért kár megtérítése érdekében a károkozókkal szemben haladéktalanul fellép.

5.7. Az ÁSZF 5.4-5.8. pontjainak megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely feljogosítja a Szervezőt a Látogató kitiltására a Fesztiválról a Fesztivál teljes vagy részleges időtartamára.

 • ÉRTÉKESÍTŐK

7.1. A Fesztivál nyitóelőadására (2023. július 19-e, 19.00, helyszín: Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ) csak helyszíni jegyértékesítést végez. A belépődíj fizetésére online felületen keresztül nincs lehetőség. További információt a Művelődési Központ kollégái adnak, a jegyértékesítést ők végzik.

7.2 A produkciók jelentős része díjmentesen látogatható.

 • BELÉPÉS

8.1.  A Fesztivál területére gépjárművel, motorkerékpárral, csak a Szervező vagy az illetékes hatóságok által kiállított engedéllyel lehet behajtani.

8.2.  A Fesztivál területére 14 év alatti személyek csak felnőtt, cselekvőképes kísérő keretében léphetnek be.

8.3. A Fesztivál területén a Látogatóknak lehetőségük van fotók készítésére, ha a felvételeket magáncélra kívánják felhasználni.

8.4. A Fesztivál programjairól és területéről videofelvételt készíteni, Drónt a Rendezvény területére behozni, kizárólag a Szervező által előzetesen kibocsátott írásos engedéllyel szabad.

8.5. A Fesztivál ideje alatt a Szervező által, megbízásából vagy jóváhagyásával készült fotók és videók az esemény jó hangulatának megörökítési eszközei. Minden Látogató, aki belép a

Fesztivál területére, hozzájárul a Fesztivál video- és képfelvételein történő megjelenéshez.

8.6. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Fesztiválról hang- és képfelvételt készíthet a Szervező, valamint a Szervezőtől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb Harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Fesztiválon történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szervező a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosult a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Fesztivál népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára,

nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

 • A FESZTIVÁL EGYEDI HELYSZÍNÉNEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN FELMERÜLŐ ELVÁRÁSOK

9.1.  A Fesztivál területében bármilyen jellegű kárt okozó, a Látogatónak felróható magatartás vagy mulasztás súlyos szerződésszegésnek minősül. A károkozó ellen a Szervező a Fesztiválról történő eltiltáson felül a kár megtérítése érdekében azonnali jogi lépéseket kezdeményez.

 1. BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT, ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSA

10.1. A Szervező a Látogatók biztonságának és egészségének védelmében, szakképzett biztonsági őröket és elsősegély nyújtó orvosokat biztosít. Minden Látogató köteles ezen személyekkel együttműködni, amennyiben bármilyen okból kifolyólag kapcsolatba kerülnek. Az éppen ügyeletes biztonsági őrök és orvosok útmutatásai a Fesztivál sikeres lebonyolítását szolgálják, ezért a Látogatók számára kötelezőek.

10.2. Az egészségügyi ellátás társadalom és egészségbiztosítás köteles, ennek hiánya – a sürgősségi ellátás kivételével – felmenti az orvosokat az ellátási kötelezettségek alól.

 • GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG A FESZTIVÁL TERÜLETÉN

11.1. A Fesztivál területén gazdasági tevékenység (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtása, jegyértékesítés, stb.) csak a Szervező előzetes írásos engedélyével lehetséges. Az engedély nélküli üzletszerű tevékenységet végzőket, a Szervező jogosult azonnali hatállyal kitiltani a

Fesztiválról, és az engedély nélküli tevékenység folytatásából eredő igényeit jogi úton érvényesíti.

11.2. A Fesztivál területén tilos az ittas, valamint azon személyek alkoholos itallal történő kiszolgálása, akik még nem töltötték be a 18. életévüket.

11.3. A Fesztivál területén, a Szervező írásos engedélye ellenére is tilos olyan gazdasági tevékenységet végezni, amely jogszabályba ütközik vagy közérdekeket sért.

 • VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1. A jegyvásárlással és látogatással létre jött, a jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony, amennyiben a Látogató nem teljesíti vagy megszegi az ÁSZF 3. és 4. pontjában rögzített előírásokat, a Szervező által bármikor azonnali hatállyal felbontható. Ilyen esetben, a Látogatót semmiféle kártérítés vagy követelés nem illeti meg.

12.2. A Szervező fenntartja a jogot a Fesztivál programtervének és helyszínének egyoldalú módosítására.

12.3. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar/akadályozás, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Látogató, illetőleg a Szervező hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

12.4. A jelen ÁSZF által nem rendezett kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

12.5. Bármely, a jelen ÁSZF, illetve a Fesztivál kapcsán a Látogató és a Szervező között felmerült vita esetén a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy vitájukat békés, megegyezéses úton kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a felek Magyarország hatóságainak és bíróságainak joghatóságát, illetőleg a magyar jog alkalmazásának kötelezettségét kötik ki.

Sátoraljaújhely, 2024. június 1.